COVID-19 iepirkumi

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs centralizēti iegādājas individuālos aizsardzības līdzekļus un medicīniskās ierīces ar mērķi nodrošināt to rezervi MK noteikumu Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem" 4. punktā minētajā apjomā, izmantojot pieejamos finanšu līdzekļus.